TEIN – platforma dialogu na hranici

Jsme dlouhodobě úspěšnou vzdělávací organizací, která pomáhá dosáhnout rovnováhy v rozvoji lidských zdrojů.

Název projektu: „TEIN – platforma dialogu na hranici“

Registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0000691

Projekt je spolufinancovaný Evropskou unií v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, Fond mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko.

Partneři projektu: Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza“a Institut EuroSchola, z.ú.

Popis projektu:

Hlavním cílem projektu je rozvoj spolupráce mezi veřejnými institucemi(samosprávami, vědecko-výzkumnými pracovišti) a neziskovými organizacemi působícími na území Euroregionu Těšínské Slezsko, organizacemi sdruženými v síti TEIN a také dalšími organizacemi, s nimiž spolupracují formální partneři projektu s cílem vytvoření pozitivních změn v CZ-PL vztazích spojených s historicko-politickým kontextem Těšínského Slezska.

Projekt vychází vstříc očekáváním ve společném zájmu Polska i Česka, využívaje přitom inovačních metod spolupráce postavených na výměně zkušeností mezi CZ-PL pohraničním a jinými evropskými hraničními regiony tak, aby došlo k formulaci řešení týkajících se přeshraničních problémů na politickém, historickém či národnostním základě.

K dosažení tohoto cíle bude využito následujících nástrojů:

· organizace série mezinárodních studijních setkání (zahrnujících přeshraniční fóra a terénní návštěvy) sloužících pro výměnu názorů, postřehů a dobré praxe v oblasti řešení a urovnávání přeshraničních konfliktů společenského charakteru

· zpracování doporučení pro prostor polsko-českého pohraničí v Euroregionu Těšínské Slezsko, orientovaných na uskutečnění činností sloužících k budování a rozvoji vzájemných vztahů Poláků a Čechů se zohledněním komplikované historie

Cílové skupiny projektu:

· veřejné instituce (samosprávy, vědecko-výzkumné organizace) a neziskové organizace působící na území Euroregionu Těšínské Slezsko

· organizace sdružené v síti TEIN

· další subjekty, s nimiž spolupracují formální partneři projektu

Hlavní aktivity projektu:

· příprava a realizace mezinárodních studijních setkání

· příprava a vytvoření „Doporučení pro prostor polsko-českého pohraničí v Euroregionu Těšínské Slezsko“

Mediální zprávy:

1. mezinárodní setkání

2. mezinárodní setkání

3. mezinárodní setkání